DZIEŃ I:

 1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW
 2. PRAKTYCZNE SPOSOBY WYKORZYSTANIA ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER- wykład połączony z dyskusją
 • Rekrutacja
 • Budowanie ścieżek rozwoju
 • Wspieranie rozwoju indywidualnego poprzez rozbudowaną informację zwrotną
 • Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i projektowanie szkoleń
 • Ocena efektywności programów rozwoju kompetencji
 • Projektowanie zmian personalnych
 1. ETAPY REALIZACJI I PRZEPROWADZANIA BADAŃ ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER – omówienie studium przypadku, elementy ćwiczeń warsztatowych (projektowanie własnego Centrum)

PRZYGOTOWANIE ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER

 • Cel badania
 • Projekt programu
 • Ustalenie/wybór kompetencji, które będą podlegały badaniu
 • Przygotowanie narzędzi badawczych
 • Określenie liczby i roli asesorów
 • Ustalenie harmonogramu badania – przykładowy rozkład 1 i 2-dniowego Centrum
 • Przeszkolenie asesorów
 1. ZAPROJEKTOWANIE NARZĘDZI – pokaz, ćwiczenia praktyczne w projektowaniu
  • koszyk zadań
  • Symulacje rozmów (np. negocjacje, coaching, motywowanie itp.)
  • Dyskusje grupowe
  • Grupowe rozwiązywanie problemów
  • Prezentacje
  • Testy i kwestionariusze psychologiczne

DZIEŃ II

 1. PRZYGOTOWANIE ASESORÓW ( SĘDZIÓW KOMPETENTNYCH) – wykład połączony    z dyskusją
  • Kto tworzy zespół asesorów?
  • Kto może być asesorem a kto nie może?
  • Zadania asesora podczas sesji
  • Szkolenie asesorów – program szkolenia; przykłady ćwiczeń
  • Analiza wniosków i ocen przez asesorów
 1. ĆWICZENIA PRAKTYCZNE W PROWADZENIU CENTRUM OCENY – warsztat praktyczny
  • Obserwacja wykonania zadań
  • Rangowanie wyników obserwacji
  • Ocena
  • Dyskusja podsumowująca
 1. DZIAŁANIA PO ZAKOŃCZENIU ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER – wykład, omówienie praktycznych przykładów, ćwiczenia indywidualne
  • Etap oceny końcowej
  • Omówienie i obliczanie wyników
  • Zintegrowanie obserwacji i ocen asesorów
  • Zasady udzielania informacji zwrotnej przez asesorów w czasie Development Center
  • Przygotowanie do końcowego raportu
  • Udzielenie informacji zwrotnej uczestnikom Centrum
 1. PODSUMOWANIE

STOSOWANE METODY:

Wykład, pokaz, dyskusja, studia przypadków, ćwiczenia praktyczne.