Moduł 1

Cel: Ustalenie wspólnej płaszczyzny pojęciowej; rozwinięcie umiejętności analizowania komunikatów pod kątem skuteczności w kategoriach treści i procesu porozumiewania się

 Tematy:

 1. Komunikowanie a informowanie- podobieństwa i różnice;
 2. Nadawca-komunikat-odbiorca;
 3. Przyczyny barier w porozumiewaniu się;
 4. Komunikacja ustna a pisemna; podstawowe reguły i zasady dotyczące dobrej komunikacji ustnej i pisemnej;
 5. Cztery płaszczyzny komunikacji – wpływ tych płaszczyzn na porozumiewanie się.
 Moduł 2

Cel: Rozwinięcie umiejętności aktywnego słuchania i udzielania informacji zwrotnej odnośnie procesu porozumiewania się

Tematy:

 1. Techniki aktywnego słuchania   ich znaczenie  dla procesu  porozumiewania się;
 2. Podsumowanie, klaryfikacja, parafraza, odzwierciedlanie – ćwiczenie aktywnego słuchania.
Moduł 3:

Cel: Rozwinięcie umiejętności przekonywania i perswazji

Tematy:

 1. Sztuka perswazji – argumentowanie pod kątem korzyści;
 2. Dostosowanie sposobu argumentacji do cech osobowych rozmówcy – koncepcja 4 typów zachowań ludzi w oparciu o dwa wymiary: dominacja – podporządkowanie oraz przyjaźń – wrogość; praktyczne konsekwencje dla strategii prowadzenia rozmów ;
 3. Perswazyjne oddziaływania na grupę;
 4. Ćwiczenia praktyczne.
Moduł 4:

Cel: Rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach różnic zdań

Tematy:

 1. Przyczyny różnic zdań – merytoryczne i osobowościowe;
 2. Techniki postępowania przy występowaniu różnic zdań.
Moduł 5:

Cel: Sztuka prowadzenia zebrań i spotkań zespołu:

 1. Rodzaje spotkań (informacyjne, problemowe); specyfika spotkań zespołu projektowego;
 2. Struktura spotkań o czym powinien pamiętać prowadzący spotkanie oraz uczestnicy);
 3. „trudni uczestnicy” spotkań;
 4. Symulacja spotkania problemowego – analiza pod kątem: struktury; wpływu cech osobowych; interesów oraz siły perswazji na charakter podejmowanych decyzji.
Metody:

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Zastosowane techniki prowadzenia szkolenia: studia przypadków,  scenki, w parach i grupowe, praca w grupach, symulacje, mini-wykłady.