Podstawą do projektowania procesu outplacementu jest zrozumienie kontekstu organizacyjnego    w jakim będzie on przebiegał oraz jasne określenie celu i oczekiwanych efektów dla firmy i dla pracowników. Bardzo ważne jest również określenie budżetu, realnych możliwości zaangażowania sił wewnętrznych oraz ram czasowych projektu.

 

ETAPY

 

ZAANGAŻOWANE OSOBY

 

        I.            Etap wstępny

–          Określenie jasnych, czytelnych kryteriów zwolnień i uzgodnienie ich z kluczowymi osobami

–          Przygotowanie listy osób do zwolnienia

–          Zabezpieczenie podstaw prawnych i środków finansowych

–          Opracowanie planu uruchomienia programu pomocowego

Zarząd, kadra menedżerska, przedstawiciele związków zawodowych, Dział Kadr, Dział Prawny, ewentualnie pomoc zewnętrzna – mediator, konsultanci ds. outplacementu.

 

      II.             Przeszkolenie osób, które będą zwalniać w zakresie:

–          Oferty programu

–          Jak przeprowadzić rozmowę końcową

Osoby, które będą zwalniać (przełożeni), szkoleniowcy, Dział Kadr
    III.             Akcja przeprowadzania rozmów     separacyjnych (końcowych) Zwalniani, osoby zwalniające

( przełożen

i), Dział Kadr, Dział Prawny

    IV.            Badanie lokalnego rynku pracy    i   budowanie zewnętrznego PR  Dział Kadr i/lub zewnętrzna firma outplacementowa
      V.            Przeprowadzenie programu  pomocowo – szkoleniowego dla  zwalnianych:

–          Wsparcie psychologiczne

–          Analiza kompetencji – opcje zawodowe

–          Szkolenia z aktywnych form poszukiwania pracy

–          Szkolenia zawodowe ( reorientacja zawodowa)

–          Doradztwo prawne

–          Pomoc w zakładaniu własnej działalności

–          Poszukiwanie ofert pracy i prezentacja wobec potencjalnych pracodawców

Dział Kadr, Dział Szkoleń, Zwalniani, Przełożeni, zewnętrzna firma outplacementowa
VI.

Wsparcie pozostałych pracowników w procesie adaptacji do nowej sytuacji firmy:

–        Akcja informacyjna „co dalej”?

–        Działania integracyjne                              ( przezwyciężające efekt atomizacji)

–        Szkolenia w zakresie nowych kompetencji, organizacji pracy itp

Zarząd, kierownicy, pracownicy, szkoleniowcy

Autor: Danuta Mirek