1-dniowe warsztaty

CELE SZKOLENIA I POTENCJALNE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

W trakcie 1-dniowego szkolenia zostaną omówione organizacyjne aspekty zorganizowanych form udzielania pomocy odchodzącym pracownikom oraz psychologiczne zagadnienia związane ze zwalnianiem, utratą pracy oraz poszukiwaniem nowych opcji zawodowych.

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się sprawami kadrowymi, polityką personalną w firmach oraz do tych, którzy są odpowiedzialni za zorganizowanie procesu restrukturyzacji zatrudnienia i zwolnień.

Szkolenie może pomóc w podjęciu decyzji czy i w jaki sposób zastosować wybrane formy wsparcia dla zwalnianych pracowników oraz w zaplanowaniu procesu zwolnień od strony społecznej.

Szkolenie będzie również przydatne dla tych osób, które chciałyby podjąć pracę w centrach wspierania odchodzących pracowników. Obok zagadnień natury teoretycznej, w trakcie zajęć prezentowana jest bowiem praktyczna wiedza trenera, oparta na doświadczeniach z prowadzenia i pracy w takich centrach, w ramach prezentowanych studiów przypadków narzędzia takie jak: zakresy zadań osób zatrudnionych w Centrum, programy szkoleń i akcji informacyjnych itp.

PRZEBIEG WARSZTATÓW:

 1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW
 • Poznanie się uczestników,
 • Sprawdzenie indywidualnych celów i oczekiwań z możliwościami, jakie oferuje program,
 • Ustalenie zasad pracy
 1. ZAKRESY WSPARCIA DLA ZWALNIANYCH PRACOWNIKÓW – wykład połączony z dyskusją
 • Pomoc psychologiczna – rola i obszar możliwej pomocy (wsparcie emocjonalne, planowanie zmiany zawodowej i życiowej, „life” coaching)
 • Pomoc prawna,
 • Doradztwo zawodowe (ocena potencjału, narzędzia i metody oceny potencjału, planowanie działań ukierunkowanych na poszukiwanie pracy/ zmianę kariery zawodowej)
 • Wsparcie w poszukiwaniu nowej pracy i kariery zawodowej (przygotowywanie życiorysów i listów motywacyjnych, przygotowywanie do rozmów rekrutacyjnych)
 • Kursy i szkolenia ( w zakresie poszukiwania pracy, planowania nowej kariery zawodowej, szkolenia zawodowe)
 • Poszukiwanie ofert pracy i pośrednictwo pracy
 1. METODY WSPIERANIA ODCHODZĄCYCH PRACOWNIKÓW – studia przypadków, dyskusja
 • Outplacement (na poziomie indywidualnych pracowników, profesjonalistów i kadry zarządzającej)
 • Centrum wspierania odchodzących pracowników (dla wszystkich pracowników, w przypadku zwolnień grupowych)
 • Potencjalne korzyści dla odchodzących pracowników oraz dla pracodawcy z udzielania wsparcia; ograniczenia i koszty
 1. SPOŁECZNE ASPEKTY PROWADZENIA WSPARCIA DLA ODCHODZĄCYCH PRACOWNIKÓW- praca w podgrupach, dyskusja
 • Wewnętrzni partnerzy społeczni- współpraca ze związkami zawodowymi na etapie planowania i prowadzenia procesu wsparcia; wyzwania, korzyści
 • Zewnętrzni partnerzy społeczni – urzędy pracy, organizacje społeczne, ośrodki szkoleniowe i rekrutacyjne, pracodawcy, agencje pracy tymczasowej, lokalna prasa i media
 1. ORGANIZACJA CENTRUM WSPIERANIA DLA ZWALNIANYCH PRACOWNIKÓW – ćwiczenie praktyczne
 • Określenie celu, zakresu i czasu trwania pomocy oraz liczby osób objętych pomocą; zdefiniowanie budżetu
 • Określenie zakresu zadań dla osób pracujących w Centrum
 • Zintegrowanie działań z procesem zwalniania pracowników; harmonogram działań
 • Nawiązanie i prowadzenie kontaktu z partnerami społecznymi
 • Przygotowanie i przeprowadzenie akcji informacyjnej
 • Monitorowanie przebiegu pracy Centrum
 • Ocena efektów: ilościowa, jakościowa
 1. PODSTAWY POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA OSÓB ZWALNIANYCH –wykład, odgrywanie ról, studia przypadków
 • Etapy radzenia sobie ze stratę – możliwe reakcje emocjonalne, możliwe sposoby pomocy
 • Stres psychologiczny związany ze stratą – możliwości minimalizowania negatywnych skutków nadmiernego stresu
 • Narzędzia związane z doradztwem zawodowym
 • Propozycje szkoleń indywidualnych i grupowych – przykłady programów
 1. ZWALNIANIE MOŻE BYĆ TRUDNE TAKŻE DLA OSÓB WRĘCZAJĄCYCH WYPOWIEDZENIE.. wykład, odgrywanie ról
 • Podstawowe zasady prowadzenia rozmowy
 • Możliwe trudne reakcje na wypowiedzenie – sposoby reagowania
 1. PODSUMOWANIE:
 • Czynniki mające decydujący wpływ na powodzenie procesu
 • Możliwe pułapki i błędy oraz ich przyczyny

Metody:

Szkolenie prowadzone w oparciu o metody aktywne: studia przypadków, sesje pytań i odpowiedzi, odgrywanie ról, dyskusje, ćwiczenia praktyczne, prace w podgrupach. Prezentowane zagadnienia poparte są praktycznymi przykładami.