Warsztaty 2-dniowe

Szkolenie realizowane w formie otwartej i zamkniętej we współpracy z firmą szkoleniową CSK  Partner

Cel ogólny szkolenia:

Celem ogólnym szkolenia jest wsparcie uczestników w ich zadaniach rekrutacyjnych poprzez umożliwienie oparcia się na profesjonalnych narzędziach, wzorach, zasadach postępowania tak w procesie rekrutacji wewnętrznej jak i zewnętrznej.

Cele szczegółowe szkolenia:

 • Rozwój umiejętności tworzenia pożądanych profilów poszukiwanych kandydatów w oparciu o 7 punktowy plan Rogers’a oraz kompetencje kluczowe,
 • Rozwój umiejętności przygotowywania procesu rekrutacji dla zespołów rekrutacyjnych (dokumentacja, prowadzenie spotkań zespołu rekrutacyjnego przed i po zakończeniu spotkań z kandydatami),
 • Rozwój umiejętności wprowadzania różnorodnych narzędzi selekcji wstępnej; poza CV i listami motywacyjnymi (ankiety, „zadania domowe”, rozmowy telefoniczne),
 • Rozwój umiejętności prowadzenia selekcji wstępnej w oparciu o analizę życiorysów i listów motywacyjnych,
 • Rozwój umiejętności przygotowywania pytań do wywiadów rekrutacyjnych,
 • Rozwój umiejętności prowadzenia wywiadów rekrutacyjnych z wykorzystaniem techniki epizodycznej,
 • Rozwój umiejętności prowadzenia wywiadów w różnorodnych stylach, dostosowanych do poziomu doświadczeń zawodowych kandydatów,
 • Rozwój umiejętności udzielania informacji zwrotnej kandydatom z rekrutacji wewnętrznej,
 • Rozwój umiejętności analizowania wyników rozmów rekrutacyjnych oraz podejmowania decyzji rekrutacyjnych,
 • Poznanie wachlarza dostępnych, wspomagających narzędzi do rekrutacji ( testów, kwestionariuszy).

Przebieg warsztatów:

DZIEŃ I
SESJA 1: WSTĘPNA (OK. 20  MIN)

Cele sesji:

Wprowadzenie w atmosferę warsztatów

Przygotowanie „mapy mentalnej” procesu rekrutacji i szkolenia

Tematy:

 1. Powitanie, przypomnienie planu warsztatów, sprawdzenie oczekiwań uczestników
 2. Przedstawienie poszczególnych etapów systematycznego procesu rekrutacji i selekcji – celów i metod wykorzystywanych na poszczególnych etapach
 3. Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna- podobieństwa i różnice
 4. Proces rekrutacji jako „wizytówka firmy” – zasady postępowania na poszczególnych etapach ; ilość etapów jako wynik analizy koszt/korzyść oraz wyraz szacunku dla czasu kandydata a także element negocjacji

 Metody pracy:

Mini-wykład ( prezentacja), dyskusja

 SESJA 2:  PRZYGOTOWANIE PROCESU REKRUTACJI (OK. 2 GODZ.)

 Cele sesji:

 • Poznanie 7 pkt planu Rogers’a do budowania profilu pożądanego Ka

  ndydata i przećwiczenie wykorzystania planu w praktyce, w odniesieniu do wybranego stanowiska

 • Poznanie możliwości wykorzystania kompetencji kluczowych do budowania profilu pożądanego kandydata oraz budowania kryteriów selekcyjnych i pytań do wywiadu – przećwiczenie na wybranych przykładach
 • Poznanie zasad prowadzenia rekrutacji równocześnie przez ki

  lka zespołów rekrutacyjnych

Tematy:

 1. Etapy przygotowania procesu rekrutacji: pożądany profil kandydata- kryteria selekcji- narzędzia rekrutacji i selekcji, szkolenie zespołu rekrutacyjnego
 2. Budowanie profilu pożądanego kandydata – cechy konieczne i pożądane, 7 pkt Rogers’a, kompetencje kluczowe
 3. Ćwiczenie wykorzystania prezentowanych narzędzi
 4. Zasady pracy zespołów rekrutacyjnych – przygotowanie dokumentacji, szkolenie zespołu, omawianie wyników procesu rekrutacji – zespołowe podejmowanie decyzji
SESJA 3: SELEKCJA WSTĘPNA (OK. 1,5  GODZ.)

Cele sesji:

 • Poznanie możliwości wykorzystania w procesie selekcji

  wstępnej różnorodnej dokumentacji (obok życiorysów i listów motywacyjnych- ankiety, projekty- „zadania domowe”, dokumentacja potwierdzająca kompetencje itp.) oraz zalety i wady korzystania z takiej dokumentacji w praktyce

 • Rozwój umiejętności analizy życiorysów pod kątem podejmowania decyzji typu: „tak, nie, do przemyślenia” oraz wstępnego przygotowywania pytań do wywiadu – przykłady odnośnej dokumentacji
 • Rozwój umiejętności udzielania negatywnej informacji zwrotnej w przypadku rekrutacji wewnętrznej

Tematy:

 1. Informacje, które możemy uzyskać z dokum

  entacji

 2. Na co zwracać uwagę czytając życiorysy i listy motywacyjne; przygotowanie pytań do rozmowy rekrutacyjnej na podstawie dokumentacji
 3. Inne rodzaje dokumentacji, o które możemy poprosić kandydatów – zalety i wady podejścia
 4. Zagadnienia dyskryminacji w rekrutacji
 5. Zasady udzielania negatywnej informacji zwrotnej do kandydatów

Metody pracy: ćwiczenie praktyczne w oparciu o przygotowane przez Zamawiającego życiorysy i listy motywacyjne; mini-wykład, scenki, praca grupowa

 SESJA 4 PRZYGOTOWANIE DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ (OK. 1,5  GODZ.)

Cele sesji:

 • Zdobycie wiedzy na temat zasad zapraszania na rozmowy kwalifikacyjne i przy

  gotowanie otoczenia – porównanie z własnymi zwyczajami

 • Rozwój umiejętności przygotowywania pytań i zadań praktycznych badających kompetencje

Tematy:

 1. Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną – jakie informacje zawrzeć w zaproszeniu, jak przygotować otoczenie
 2. Przygotowywanie pytań i zadań badających kompetencje – ćwiczenie praktyczne

Metody pracy:

Mini-wykład połączony z dyskusją; praca w grupach

 SESJA 5: ROZMOWA KWALIFIKACYJNA CZ.1 (OK. 1,5  GODZ.)

Cele sesji:

 • rozwinięcie wiedzy na temat psychologicznych uwarunkowań prowadzenia efektywnego wywiadu
 • rozwinięcie umiejętności wykorzystywania technik aktywnego słuchania ( słuchania i kierowania rozmową)
 • rozwinięcie wiedzy i umiejętności na temat techniki epizodycznej

Tematy:

 1. Struktura wywiadu: wstęp, rozwinięcie, zakończenie; zasady prowadzenia notatek
 2. Przykłady zastosowania aktywnych technik słuchania takich jak: pytania otwarte i zamknięte, parafrazy, klaryfikacje, odzwierciedlenia w procesie wywiadu; techniki kierowania r

  ozmową: podsumowywanie, przerywanie – ukierunkowywanie

 3. Błędy w prowadzeniu rozmowy: sugerowanie, komentowanie,  pytania o charakterze dyskryminującym, sygnały płynące z języka ciała
 4. Zasady wprowadzania ćwiczeń praktycznych i scenek w wywiad rekrutacyjny
 5. Dwa style prowadzenia wywiadu: „egzaminacyjny” i „partnerski”
 6. Ćwiczenia praktyczne w prowadzeniu wywiadów – zwrócenie uwagi na te zachowania, które pomagają bądź utrudniają aktywne słuchanie i kierowanie rozmową

Metody pracy:

Mini-wykład, odgrywanie ról (scenki); dyskusje

SESJA 6: (OK. 10  MIN)

Podsumowanie dnia

 DZIEŃ II
SESJA 7: ROZMOWA KWALIFIKACYJNA- ĆWICZENIE(OK. 4 GODZ.)

Cele sesji:

 • Rozwinięcia umiejętności prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w oparciu o różne style i techniki

Tematy:

 1. Przeprowadzenie symulacji rozmów kwali

  fikacyjnych z kandydatami – ochotnikami z grupy uczestników i spoza ( 1 osoba)

Metody pracy:

Symulacja z nagraniami video

 SESJA 8: OCENA KANDYDATA NA PODSTAWIE ZEBRANYCH DANYCH (OK. 2 GODZ.)

Cele sesji:

 • Rozwój wiedzy na temat psychologicznych aspektów związanych z oceną oraz metod radzenia sobie z subiektywizmem oceny
 • Rozwój umiejętności podejmowania decyzji w oparciu o ocenę punktową (ilościową) i jakościową Kandydata; przykład arkusza oceny
 • Rozwój umiejętności oceny wiarygodności podanych przez kandydata informacji

Tematy:

 1. Ilościowy i jakościowy pomiar- behawioralny o

  pis skali ocen; rangowanie

 2. Czynniki zakłócające obiektywizm oceny: halo efekt, efekt pierwszeństwa i świeżości, uprzedzenia, łagodność- surowość; różne rozumienie standardów oceny itp.
 3. Metody minimalizacji czynników zakłócających
 4. Ćwiczenia praktyczne oceny –indywidualnie i grupowo na bazie tych samych danych
 5. Badanie wiarygodności – spójność i precyzja informacji, referencje, p

  rofesjonalne badanie wiarygodności ( zlecenie na zewnątrz)

Metody pracy:

Mini-wykład, ćwiczenia praktyczne

 SESJA 9: KWESTIONARIUSZE I TESTY W PROCESIE REKRUTACJI (OK. 0,5 GODZ.)

Cele sesji:

Poznanie wachlarza dostępnych technik

Tematy:

 1. Zasady stosowania kwestionariuszy
 2. Przegląd dostępnych kwestionariuszy (m.in. metody: Sigmund, DISC, Thomas MBTI– możliwość zdobycia licencji)
 3. Prezentacja metody Sigmund
SESJA 10: PODSUMOWANIE OK. 0,5 GODZ.

Cele sesji:

Pomoc uczestnikom w utrwaleniu wiedzy i umiejętności oraz wyznaczeniu dalszego kierunku rozwoju

Tematy:

 1. Przypomnienie najważniejszych treści szkolenia
 2. Ocena warsztatów

Metody pracy:

Rozmowa ( „rundka”), ankieta

Materiały dla uczestników: materiały dla uczestników w formie podręcznika; na życzenie uczestników wyniki pracy warsztatowej oraz dyskusji trenera z uczestnikami w trakcie warsztatów mogą zostać zapisane w wersji elektronicznej i przesłane uczestnikom po warsztatach.