Warsztaty 3- dniowe

Charakterystyka szkolenia:

Szkolenie  oferuje kompendium wiedzy związanej z zasadami projektowania oraz prowadzenia szkolenia oraz rozwija podstawowe umiejętności w zakresie budowania programu szkoleniowego   i prowadzenia szkolenia z wykorzystaniem wybranych 3-4 technik (np. wykład, dyskusja, studium przykładu, instruktaż).

Pomocne, posiadane już kompetencje ułatwiające proces uczenia się na warsztatach:  wiedza   i umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej  oraz praktyczna i teoretyczna wiedza bazowa    z zakresu tematów, z których uczestnik będzie prowadził szkolenia.

Cele szkolenia:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • Potrafili przedstawić praktyczne zastosowanie podstawowych zasad związanych z uczeniem się ludzi dorosłych;
 • Przygotować program szkolenia zawierający charakterystykę grupy/ osoby uczącej się, cele, treść, sposoby realizacji (czas, miejsce, metody) i potrzebne materiały;
 • Rozwiną umiejętności prowadzenia w oparciu o wybrane i uzgodnione techniki ( np. wykład, dyskusja, instruktaż);
 • Rozwiną umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach szkoleniowych;
 • Rozwiną świadomość swoich mocnych stron i obszarów rozwoju jako trenera.

 

Przebieg warsztatów:

1.Wprowadzenie( przygotowanie poznawcze i emocjonalne uczestników do wzięcia udziału w warsztacie) ; rozwijane umiejętności: budowanie sesji wstępnej

 • Powitanie i poznanie się
 • Przedstawienie programu i określenie indywidualnych celów szkolenia
 • Ustalenie reguł pracy
 • Rola sesji wstępnej – efekt „acha”
 • Lodołamacz

2.Zasady uczenia się dorosłych – wnioski praktyczne dla trenera (na przykładach doświadczeń uczestników);

 Rozwijana wiedza i umiejętności: zrozumienie potrzeb osób dorosłych w zakresie uczenia się, wykorzystanie wiedzy do planowania szkolenia, organizowania środowiska szkolenia, budowania odpowiedniej atmosfery na szkoleniu; ćwiczenie sztuki prezentacji

Tematy:

 • Motywacja do uczenia się
 • Tempo i dokładność uczenia się
 • Środowisko uczenia się
 • Nawyki ( preferencje uczenia się)
 • Poziomy kompetencji
 • Prawa zapamiętywania – poszczególne techniki uczenia a zapamiętywanie
 • Podsumowanie „przykazania dla trenera”

3.Cykl treningowy: od Identyfikacji i Analizy Potrzeb Treningowych do Oceny   ( Ewaluacji) szkolenia:

Rozwijana wiedza: działania i role, które powinien podjąć trener przed, w trakcie i po szkoleniu;

Tematy:

 • Omówienie poszczególnych faz cyklu oraz roli trenera na poszczególnych fazach

  4.Projektowanie wydarzeń treningowych: rozwijane umiejętności: przygotowanie programu szkoleniowego (ćwiczenia praktyczne)

Tematy:

 • Rozróżnienie wydarzeń treningowych: prezentacja, instruktaż, spotkanie informacyjne, spotkanie problemowe, szkolenie
 • Budowanie celów uczenia się –minimum przygotowania trenera
 • Przygotowywanie programów ( zakres, przykłady)
 • Logistyka szkolenia: poinformowanie o szkoleniu, miejsce, czas itp

5. Prowadzenie wydarzeń treningowych

Rozwijana wiedza i umiejętności: zakres metod i technik nauczania, zasady prowadzenia w oparciu o wybrane techniki, rozwijanie umiejętności prowadzenia szkolenia w oparciu o wybrane techniki

Tematy:

 • Podstawowe zasady komunikacji interpersonalnej ( nadawca- przekaz-odbiorca)
 • Dobór słownictwa
 • Głos i mowa ciała jako podstawowe „narzędzia aktywizujące w pracy trenera”
 • Metody zorientowane na uczestnika i na prowadzącego; przegląd technik
 • Wykorzystanie wybranych technik uczenia się –ćwiczenia praktyczne w powadzeniu szkoleń

6. Trudne sytuacje na szkoleniu:

Rozwijana wiedza i umiejętności: znajomość zagadnień związanych z dynamika pracy i rozwoju grupy uczącej się oraz podstawowe rodzaje interwencji trenera

Tematy:

 • Kilka słów o procesie grupowym i dynamice grupowej
 • Sztuka udzielania informacji zwrotnej
 • Sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach ( w oparciu o przykłady uczestników)
 • Podsumowanie: kilka rad związanych z trudnymi sytuacjami

7. Podsumowanie warsztatów:

Rozwijane umiejętności: przygotowanie sesji końcowej

Tematy:

 • Analiza poziomu osiągnięcia celów indywidualnych
 • Plan dalszego rozwoju
 • Ocena warsztatów
 • Pożegnanie

 

Metody pracy/ rozkład czasowy poszczególnych tematów:

 • Szkolenie prowadzone z wykorzystanie aktywnych technik takich jak: dyskusje, zadania grupowe i indywidualne, film, pokaz ,mini-wykłady i Uczestnicy będą mieli możliwość zarejestrowania swoich wystąpień  i uzyskania informacji zwrotnej od trenera i grupy. Będą mieli również możliwość ( poza godzinami szkolenia) skonsultowania swoich programów.
 • Tematy od 1- 3 powinny zająć około 30 % ogólnego czasu szkolenia, tematy 5-6 około 50 % a tematy 6-7 około 20 % ogólnego czasu szkolenia.