2-dniowe warsztaty

Cele szkolenia:

 • w obszarze wiedzy: rozwinięcie/pogłębienie/uporządkowanie wiedzy odnośnie:
  • czynników wpływających na efektywne radzenie sobie w szybko zmieniającym się środowisku: cechy osobiste, kompetencje, radzenie sobie ze stresem zmiany ( m.in. krzywa radzenia sobie ze zmianą Adamsa, Hayes’a i Hopsona),
  • własnych silnych i słabych stron w obszarze radzenia sobie ze zmianą,
  • metod rozwijania elastycznego podejścia do pracy i zmieniających się okoliczności
  • czynników zewnętrznych (środowisko biznesowe, kultura organizacji, sprawność zarządzania) oraz wewnętrznych (indywidualnych) mających wpływ na efektywność organizacji pracy
  • czynników wpływających na efektywną organizację pracy z punktu widzenia indywidualnej osoby : nawyków funkcjonowania (m.in. w oparciu o myślenie w kategoriach priorytetów, planowania, komunikowania, negocjowania, przewidywania trudności, systematyczności, twórczego podejścia do pojawiających się problemów, asertywności i siły perswazji), kompetencji (sprawność realizacji zadania) i cechy osobowych.
  • podstawowych zasad zarządzania czasem własnym i innych i ich praktycznego wykorzystania
 • w obszarze umiejętności: w trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli okazję rozwinąć takie umiejętności jak:
  • posługiwanie się ideą celu nadrzędnego i priorytetów w sytuacji konieczności realizacji wielu zadań jednocześnie,
  • komunikowania się i współpracy w dynamicznie rozwijającej się sytuacji ( jak nie dać się opanować zbiorowemu chaosowi),
  • grupowego rozwiązywania pojawiających się problemów,
  • organizowania pracy: planowania, realizacji, monitoringu postępów
 • w obszarze postawy:
  • rozwój postawy pro aktywnej, ukierunkowanej na dążenie do realizowania zakładanych celów, w miejsce postawy zorientowanej tylko i wyłącznie na wykonywanie wąsko rozumianych zadań oraz współpracy w miejsce indywidualizmu i rywalizacji;
  • rozwój prawidłowych nawyków związanych z efektywną organizacją pracy; m.in. wybór działań uwarunkowany celami i priorytetami, planowanie (co? jak? kto? czym?, do kiedy?), komunikowania się w trakcie realizacji zadań (m.in. komunikowanie celów i postępów realizacji, komunikowanie trudności z odpowiednim wyprzedzeniem), systematyczności działania i automotywacji, podejścia zorientowanego na rozwiązywanie problemów a nie poszukiwanie winnych, kreatywnego podejścia do pojawiających się problemów, radzenia sobie z nadmiernym stresem,
  • rozwój postawy ukierunkowanej na szybkie radzenie sobie ze zmianami,
  • zmotywowanie do rozwijania własnej elastyczności jako efektywnej odpowiedzi na zmieniające się środowisko,

Korzyści dla uczestników i organizacji

1.Możliwość dokonania indywidualnej refleksji i autodiagnozy związanych z własnymi postawami wobec zmian, pozytywnymi i negatywnymi aspektami tej postawy ( co pomaga mi konstruktywnie radzić sobie ze zmiennym środowiskiem a co jest nieefektywne) i podjęcie osobistych decyzji odnośnie ewentualnych zmian w swoich przekonaniach i podejściu.

2.Możliwość rozwoju elastyczności poprzez poznanie metod rozwoju elastyczności, rozwój umiejętności radzenia sobie z pojawiającymi się trudnościami i zmianami ( autoobserwacja, rozwój określonych nawyków myślenia, współpracy i działania)

3.Rozwój umiejętności organizacji pracy własnej i innych; m.in. dzięki ćwiczeniom nastawionym na utrwalanie określonych nawyków, autodiagnozie własnych silnych i słabych stron w zakresie organizacji pracy (nawyki, cechy osobowe, kompetencje, motywacja);

4.Możliwość autorefleksji oraz uzyskania informacji zwrotnej nt. swoich silnych i słabych stron w zakresie zarządzania czasem, uzyskanie wskazówek, co do obszarów dalszej pracy w tym zakresie;

5.Uczestnicy będą mogli korzystać w praktyce ze swojego rodzaju „listy kontrolnej” w zakresie efektywnej organizacji pracy ( jako narzędzia ułatwiającego planowanie i ewaluację własnej pracy).

 

PRZEBIEG SZKOLENIA:

DZIEŃ I:

   Sesja wprowadzająca – ok.1, 5 godz.

 1. Przedstawienie się, zapoznanie
  z oczekiwaniami grupy, program, kontrakt grupowy,
 2. Ćwiczenie integracyjno-wprowadzające: „orientuj się”; omówienie pod kątem czynników, które miały wpływ na efektywność oraz indywidualnych odczuć związanych tego typu wyzwaniami ( pierwsza refleksja nt mojej reakcji na zmianę i moją elastyczność, plusów i minusów funkcjonowania w takim środowisku)

 Sesja 2: Zmiana jest nieuchronna…ok. 3,5 godz.

 1. Indywidualne reakcje na zmianę
 2. Stres zmiany i jak sobie z nim radzić:
  • Plusy i minusy zmiany – metody poznawcze
  • Krzywa zmiany – radzenie sobie z emocjami

3.Uczenie się – prawidłowości dotyczące uczenia się przez całe życie i zmiany nawyków

Sesja 3: Elastyczność jako odpowiedź na zmienne środowisko – ok.3 godz.

Różnice warunkowane przez dwa podejścia: zorientowane na cel i zorientowane na zadania,

 1. Elastyczność w pracy i jej granice: czym jest elastyczność (wyznaczniki indywidualne, zespołowe, organizacyjne), co wpływa na elastyczność
 2. Elastyczność jako sposób radzenia sobie ze zmianą: osobowościowo-kompetencyjne uwarunkowania elastyczności.
 3. Jak rozwijać indywidualną i zespołową elastyczność.

 Dzień  II

Sesja 1: Organizacja pracy- ok.2 godz.

 1. Dobra organizacja pracy na poziomie indywidualnym – omówienie etapów planowania, realizacji   i monitoringu
 2. Lista kontrolna efektywnej organizacji pracy
 3. Indywidualne powody złej organizacji pracy i jak sobie z nimi radzić ( jakie nawyki rozwijać)

Sesja 2: Moje zarządzanie czasem-  ok.1 godz.

 1. Moje postrzeganie czasu: przeszłość- teraźniejszość-przyszłość; konsekwencje dla stylu działania oraz własnego samopoczucia
 2. Moje przekonania odnośnie zarządzania czasem
 3. Cechy osobowe a styl zarządzania czasem; jak zmieniać i rozwijać niekorzystne nawyki

Sesja 3: Pożeracze czasu – ok. 3 godz.

 1. Trzy grupy „pożeraczy” czasu: ja- inni-otoczenie
 2. „Ja”: wydajność a efektywność, stres jako czynnik wspomagający i utrudniający wykorzystanie czasu, czynniki motywacyjne, kompetencje, cechy osobowe i nawyki
 3. Inni- zła komunikacja, sprzeczność celów indywidualnych, zła współpraca
 4. Otoczenie: pomiędzy chaosem a porządkiem –obecna rzeczywistość w pracy; analiza wg św. Tomasza ( co mogę zmienić- czego nie mogę zmienić- jak odróżnić jedno od drugiego); zjawisko wyuczonej bezradności
 5. Jak minimalizować wpływ pożeraczy? – rozwój kompetencji osobistych
 6. Jak uwzględniać „pożeracze czasu” w planowaniu własnego dnia pracy?

 Sesja 4: Indywidualna autodiagnoza – ok.1 godz.

 1. Moje silne i słabe strony w zakresie organizacji pracy i wykorzystania czasu pracy oraz elastycznego podejścia do rzeczywistości
 2. Plan Osobistego Rozwoju- obszary, sposoby, oczekiwane efekty

Sesja podsumowująca – ok.1 godz.

 1. Przypomnienie najważniejszych treści szkolenia- refleksja końcowa uczestników ( co było dla mniej najważniejsze, wnioski na przyszłość)
 2. Ocena szkolenia