Obecny, konkurencyjny rynek sprawia, że menedżer musi umieć poruszać się w ciągle zmieniających się warunkach. Konieczność przystosowania się do ciągłych zmian wymaga od menedżera nieustannego uczenia się i profesjonalnego rozwoju.

Zespoły Indywidualnego Uczenia się powstały w odpowiedzi na sygnalizowaną przez świat biznesu potrzebę zorganizowania środowiska uczenia się, które stymulowałoby i ulatwiało proces ciągłego uczenia się i rozwoju. Zespoły takie funkcjonują w wielu organizacjach , między innymi w takich koncernach jak Volvo czy Ikea.

Źródła idei Zespołów Indywidualnego Uczenia się.

Idea funkcjonowania Zespołów wypływa między innymi z badań nad uczeniem się dorosłych oraz z koncepcji „ uczenia się w działaniu” ( ang. action learning).

Badania i doświadczenia związane z uczeniem się dorosłych wskazują na to, że dorośli postrzegają się jako jednostki dojrzałe i odpowiedzialne, w związku z czym najlepiej uczą się we własnym, indywidualnym tempie oraz w sytuacji, gdzie mają wpływ na program uczenia się. Zdobytą  wiedzę i umiejętności chcą zastosować w praktyce. Mają duże doświadczenie, którym chcą podzielić się z innymi.

Z drugiej strony często są nieco sztywni w myśleniu i działaniu ( mają duży bagaż przyzwyczajeń), uczenie się w grupie jest więc dla nich stymulujące i poszerza ich sposoby patrzenia na rzeczywistość. Dorośli nie znoszą krytykowania – najlepiej więc uczą się w środowisku zapewniającym akceptację, gdzie uwagi krytyczne nie są wypowiadane w sposób destrukcyjny. Należy również pamiętać, że uczenie się nie jest jedyną aktywnością dorosłych; inne obowiązki konkurują o ich czas. Grupa może więc motywować, aktywizować , wspierać i służyć radą w procesie uczenia się.

Zespoły Indywidualnego Uczenia się stwarzają środowisko uczenia się, które uwzględnia wszystkie wspomniane wyżej fakty.

Jak działają Zespoły Indywidualnego Uczenia się?

Celem istnienia Zespołu jest pomoc każdemu z jego członków w realizacji swojego planu ciągłego rozwoju. Plan taki jest przeważnie konstruowany w trakcie warsztatów poprzedzających rozpoczęcie funkcjonowania Zespołu. Tak, jak każdy plan, wyznacza on cele do osiągnięcia, sposoby, terminy realizacji oraz wskaźniki realizacji celów. Plan taki może być przedstawiony koordynatorowi projektu (przełożonemu, Zarządowi itp), o ile uczący się oczekuje pewnej pomocy ze strony organizacji w procesie własnego rozwoju ( np. skierowaniaa na odpowiednie szkolenia), bądź też organizacja finansuje udział  menedżera w Zespole. Realizacja takiego planu może być brana  pod uwagę np. w okresowej ocenie pracowników.

Zespoły składają się z 4-6 osób oraz Doradcy Zespołu ( ang. set adviser). Członkowie grupy dobrani są tak, aby jak najbardziej różnili się pod względem doświadczeń, zainteresowań zawodowych, a także cech osobowych. W jednym zespole nie mogą się znaleźć osoby pozostające w stosunku zależności służbowej względem siebie. Spotkania zespołu odbywają się regularnie, raz na 4-6 tygodni. Spotkania te mają swoją określoną strukturę i procedurę. Każdy członek zespołu ma dla siebie czas ( tzw. „czas antenowy” ), który może wykorzystać dla siebie w sposób, który wg niego najefektywniej pomoże mu w realizacji planu rozwoju. Może więc zrelacjonować swoje działania, może poprosić grupę o pytania i uwagi czy też o dyskusję. Grupa wspomaga jednostkę, stawia przed nią wyzwania, wspomaga , dzieli się doświadczeniami czy radami. Jednakże to każdy indywidualnie odpowiedzialny jest za to jak się uczy i jakie czyni postępy czy modyfikacje w swoim planie rozwoju.

Doradca Zespołu nie jest jego członkiem. Jest to osoba przeszkolona w prowadzeniu tego typu spotkań, posiadająca umiejętności facylitacji tj. ułatwiania uczenia się i kontaktu uczestników między sobą. Jego rolą nie jest bycie nauczycielem, trenerem czy ekspertem. Ma on koordynować pracę Zespołu, zorganizować miejsce i terminy spotkań, czuwać nad tym, co dzieje się w czasie spotkań. Doradca  jest „ asystentem” członka Zespołu, dbającym o to, aby w trakcie „czasu antenowego” uwaga rzeczywiście koncentrowała się na danej osobie; aby przestrzegane były ustalone na początku reguły pracy w Zespole.

Zespoły uczenia się są ciekawą propozycją dla menedżerów na wszystkich szczeblach, w tym również szczebla najwyższego. Z jednej strony stwarzają one bowiem środowisko stymulujące i ułatwiające uczenie się i rozwój, a z drugiej strony dają swobodę w wyborze tematów i sposobów uczenia się.

Autor: Danuta Mirek